OKR-malli: Tavoitejohtaminen osana organisaation johtamista ja strategian toimeenpanoa

okr raamit

Heikki Saarenhovi

OKR (Objectives and Key Results) on malli, joka on nostanut suosiotaan nykypäivän yrityksien ja organisaatioiden johtamisessa. Kyseessä on tavoitejohtamisen malli, jonka avulla organisaatioiden strategiaa jalkautetaan. Strategiajohtamisen yleinen haaste on strategian ja toimintasuunnitelman irrallisuus operatiivisesta toiminnasta ja OKR ottaa mm. tähän ongelmaan kantaa. Toinen suosittu johtamismalli on nimeltään Balanced Scorecard josta voit lukea lisää täältä. Lue myös miten nämä kaksi mallia vertautuu keskenään.

OKR-malli perustuu selkeään ja relevanttiin tavoiteasetantaan, joka huomioi useita tekijöitä. Tässä voidaan työkaluna hyödyntää SMART -metodia:

  • Specific (yksityiskohtainen): Tavoitteen, tuloksien ja mittariston tulee olla selkeästi määritellyt, jotta tavoite on helpommin lähestyttävä ja saavutettavissa
  • Measurable (mitattavissa oleva): Kyetäänkö jollain indikaattorilla toteamaan, miten tavoite onnistuu?
  • Achievable (realistinen ja mahdollinen): Onko kyseinen tavoite saavutettavissa saatavilla olevilla resursseilla (taloudelliset, inhimilliset ja ajalliset)?
  • Relevant (relevantti ja merkittävä): Onko tavoite ja tulokset visiomme ja toimintamme kannalta merkittäviä?
  • Time-based (aikataulutettu ja -sidonnainen): Minkälaisella aikataululla tavoite ja tulokset ovat tärkeää saavuttaa?

Tavoitejohtamiseen ja tavoiteasetantaan pureudun syvällisemmin tässä blogitekstissä.

OKR-mallin hyödyt

OKR-mallin hyödyt voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen:

  1. Strategiajohtamisen näkökulma Hallitukselle, johtoryhmälle ja koko henkilöstölle OKR helpottaa työn suunnittelua ja ohjaamista. Mallin avulla voidaan varmistaa, että tekeminen vie organisaatiota oikeaan suuntaan kohti strategisia painopisteitä ja tavoitteita.
  2. Oleelliseen keskittymisen näkökulma OKR:n helpottaa henkilöstöä keskittymään olennaisiin asioihin. Toisaalta mallin avulla kyetään tunnistamaan tehtävät ja toimenpiteet, jotka eivät palvele omia tai yritystason päätavoitteita. Tämän tarkastelussa on kuitenkin hyvä ottaa laajempi perspektiivi, sillä operatiivisella toiminnalla on usein varsin merkittävä epäsuora vaikutus päätavoitteisiin.
  3. Henkilöstön näkökulma Nykypäivänä työnteon merkityksellisyys on korostunut, ja työntekijät haluavat nähdä oman roolinsa isossa kuvassa. OKR-malli mahdollistaa strategian ja tärkeimpien tavoitteiden tuomisen osaksi jokapäiväistä työelämää, ja se lisää tiedonkulun läpinäkyvyyttä. Tämä lisää henkilöstön sitoutumista organisaation pitkän tähtäimen tavoitteisiin.

OKR käyttöön omassa organisaatiossasi?

Useat asiakkaamme käyttävät LATO-strategiatyökalua OKR-ajatteluun perustuvan strategian toimeenpanon ja seurannan välineenä. Kiinnostaako sinua tutustua aiheeseen lisää? Varaa tästä linkistä itsellesi aiheen läpikäynti Teamsin välityksellä tai tilaa itsellesi ilmaiset kokeilutunnukset työkaluun tästä!

Sinua voisi myös kiinnostaa

Strategian toimeenpanokyky ja toteutus

Arvioi strategian toimeenpanokykysi –organisaatiosi nykytaso?

Strategian ja toimintasuunnitelman seuranta voi tuntua hankalalta ilman vakiintunutta rullaavaa prosessia ja yhdessä sovittua rutiinia. Tässä yhteydessä rutiinilla tarkoitetaan sovittua ja noudatettavaa tapaa toimia yhdessä, jonka tulisi juurtua organisaation selkärangasta tulevaksi automaatioksi. Työkäytännön tarkoitus on vakioida ja tuoda systematiikka, jotta strategia saataisiin toteutettua niin kuin ollaan suunniteltu – hyvässä yhteistyössä ja läpinäkyvästi.

Read More »
Hoshin Kanri kuvituskuva

Hoshin Kanri? Mikä? Miten? Miksi?

On mahdollista, että olet päätynyt jossain kohtaa työuraasi tai opiskeluaikoinasi keskustelemaan lean-johtamisesta. Tässä yhteydessä keskusteluissa on saattanut esiintyä Hoshin Kanri -niminen johtamismalli.

Read More »