Posintra

LATO digitalisoi Posintran palvelutuotannon seurannan

Posintra Oy on itäisen Uudenmaan seudullinen kehitysyhtiö, jolta omistajakunnat hankkivat elinkeinoelämän kehittämispalveluja sekä seudullisia yhteistyö- ja edunvalvontapalveluja. Posintran palvelutuotantoa ohjaa yrityksen strategia sekä sitä tukevat omistajakuntien kanssa vuosittain laaditut palvelusopimukset.

Posintra aloitti LATOn käyttöönoton vuoden 2017 alussa. Topi Haapasen mukaan jo ennen LATOn mukaan tuloa kehitysyhtiön toiminnan ja tulosten raportointia oli kehitetty jatkuvasti. Kuitenkin Posintra sai kuulla toistuvasti viestejä, ettei yrityksen tavoitteita ja toimintaa tunneta. Vastatakseen haasteisiin Posintra päätti toteuttaa kehittämisprojektin, jonka tavoitteena oli tuoda omistajakuntien palvelusopimuksissa kuvattu toiminta sähköisesti ja mobiilisti seurattavaksi niin kunta-asiakkaille kuin henkilöstölle itselleen.

 

Topi Haapanen

Aluekehitysjohtaja

Posintra Oy on itäisen Uudenmaan seudullinen kehitysyhtiö. Yrityksen omistajina ovat alueen viisi kuntaa sekä joukko yksityisiä yrityksiä ja muita julkisia organisaatioita. Posintra kuten useat muutkin suomalaiset alueelliset kehitysyhtiöt toimivat julkisen ja yksityisen toimintaympäristön rajapinnassa. Omistajakunnat hankkivat Posintralta elinkeinoelämän kehittämispalveluja sekä seudullisia yhteistyö- ja edunvalvontapalveluja. Posintran palvelutuotantoa ohjaa yrityksen strategia sekä sitä tukevat omistajakuntien kanssa vuosittain laaditut palvelusopimukset.

Tavoitteet kirkkaaksi ja kokemuksia keräämään

Posintra toteutti kehitysprojektin ja LATOn käyttöönoton vaiheissa ja  systemaattisesti alla kuvattujen askelten mukaisesti.

Valmisteluvaihe (1kk)

 1. Kuntien palvelusopimusten laadinta
 2. Työkalun valinta
 3. Palvelusopimusten sovittaminen työkaluun sopivaksi

Määritysvaihe (1-2kk)

 1. Aineiston siirtäminen järjestelmään
 2. Tavoitteiden ja toimenpiteiden täsmentäminen yhdessä henkilöstön kanssa
 3. Työkalun käyttöönotto henkilöstön kanssa

Käyttöönottovaihe (~6kk)

 1. Käytön juurruttaminen osaksi Posintran omaa johtamismallia
 2. Lanseeraus asiakkaiden kanssa
 3. Jatkuva käyttö ja toimivuuden arviointi

Ensivaiheen kehittäminen

 1. Tavoitteiden rakenteellisuuden ja sisältöjen hienosäätäminen
 2. Uuden toimintavuoden tavoitteiden vieminen työkaluun
 3. ISO-standardin mukaisen johtamisjärjestelmän kytkentä

Lähtötilanteen tavoitteet saavutettiin. Käyttöönottovaiheessa määritystyö vei enemmän työaikaa kuin oli alun perin suunniteltu. Tämä johtui Topi Haapasen arvion mukaan pääosin siitä, että mitä enemmän LATOn mahdollisuuksiin ja ideologiaan tutustuttiin sitä enemmän myös henkilöstön toimintatavat sekä palvelusopimusten kirjaukset kehittyivät. Erityisesti haluttiinkin varmistaa, että sisältöjen määritystä ei tehty valmiiksi johtoryhmässä, vaan Posintran henkilöstö kutsuttiin tekemään työtä itse ja yhdessä. Tavoite oli ja on, että henkilöstö pystyy määritystyötä tehdessään kehittämään omaa toimintaansa ja pääsee siten nopeasti jyvälle kehitysprojektin tavoitteesta.

Päätös jatkosta syntyi helposti

”Käyttöönotto henkilöstön kanssa oli kiinnostava prosessi. LATO työvälineenä lisää henkilöstön keskinäistä dialogia, mikäli tavoitteiden ja toimenpiteiden vastuutuksessa onnistutaan. Onnistumista voidaan arvioida työmäärän tasaisena jakaantumisena kunkin toimenkuvien mukaisesti, tiedonkulun parantumisena yrityksen sisällä sekä tekemisen parempana kohdentumisena”, kertoo Topi Haapanen.

Päätös LATOn käytön jatkamisesta pilotoinnin jälkeen syntyikin helposti, sillä työkalun koettiin ratkaisevan monia toiminnan ja tavoitteiden saavuttamiseen ja todentamiseen liittyviä haasteita. Avainasiakkaille tarjottava reaaliaikainen ja mobiili seurantamahdollisuus lisää Posintran kilpailukykyä nykyaikaisena ja asiakaslähtöisenä toimijana, jonka tekeminen on tehokasta ja läpinäkyvää. Myös tulevaisuuden muutoksiin vastaamiseen ja alueellisen elinvoiman kehittämistapojen ja -kultturin muutokseen LATO-ohjelmisto antaa hyvän tuen.

Lopputuloksena kestävämpää johtamista

LATO ohjelmistoon on myöhemmin yhdistetty yhtiön omien strategisten päämäärien johtaminen tavoitteineen ja toimenpiteineen palvelusopimusten rinnalle. Topi Haapasen mukaan LATOn soveltaminen on mahdollistanut uusia johtamisen toimintatapoja sekä saanut  koko henkilöstön ajattelemaan uudella tavalla. Ihmisten johtamisen näkökulmasta muutoksen johtaminen onnistuu parhaiten ja kestävämmin osallistamalla sekä antamalla kehittämiselle ja keskustelulle sen vaatima aika. Sisäiset parin viikon välein toistuvat johtamisfoorumit sujuvat LATO-avusteisesti sujuvasti, kun kokouksissa päästään nopeasti suoraan asiaan sekä keskustelemaan ja päättämään toiminnan kannalta tärkeistä asioista.

Sinua voisi myös kiinnostaa

Valmet papermachine

Valmet

Pörssiyhtiö Valmet on ottanut käyttöönsä LATO Strategy Toolin. Yritys seuraa työkalun avulla kriittisiksi määrittelemiään hankkeita ja niiden alatavoitteiden toteutumista. Must-win alueet on määritelty ensin yhdessä johtoryhmän tasolla, jonka jälkeen niiden vaatimat toimenpiteet vyörytetään liiketoiminnan linjaorganisaatioon ja eri alueille.

Lue lisää>>
panostaja logo

Panostaja

Panostaja Oyj käyttää LATOa salkkuunsa kuuluvien yritysten omistajastrategian ja strategian seurannassa. Panostajan omistusyhtiöille LATO puolestaan toimii strategian käytäntöönpanon työkaluna omien liiketoimintasuunnitelmien toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa.

Lue lisää>>
forssa logo

Forssan kaupunki

Forssan kaupunki hyödyntää LATO Strategiatyökalua talousarvionsa, taloussuunnitelmansa ja ”Kohti Kestävää Elinvoimaa” -kaupunkistrategiansa läpiviemisessä ja seurannassa. Työkalun avulla tavoitteet suunnitellaan, jalkautetaan ja toimeenpannaan kaupungin eri toimialoille ja palveluille.

Lue lisää>>
GTK-logo

Geologian tutkimuskeskus

Työpanokset ohjataan tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen.
Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Geologian tutkimuskeskus GTK johtaa ja seuraa tavoitteiden toteutumista LATO Strategy Toolin avulla.

Lue lisää>>
mtech kuvituskuva

Mtech

Vauhtia strategian jalkauttamiseen markkinoiden johtavassa. Biotalouden teknologiayhtiössä
Mtech Digital Solutions päätti ottaa käyttöön LATO Strategiatyökalun tukemaan strategian kommunikointia ja jalkauttamista.

Lue lisää>>
Veho

Veho

Veho lähti uudelle strategiakaudelle LATOn tukemana.
Veho otti käyttöönsä LATOn strategian jalkautuksen ja seurannan ohjelmiston. Yhteinen työkalu tuo läpinäkyvyyttä läpi eri liiketoimintojen sekä linjaa johtamista ja viestintää.

Lue lisää>>