Strategian johtamisen termit ja määritelmät

Strategiatyökalu

Onni Matti Manninen

Strategian johtamiseen liittyy lukuisia termejä ja määritelmiä eri asioille. Väärinymmärrys keskusteluissa on yleistä, kun termit tulkitaan eri tavalla. Meillä on myös kokemusta termien takia väärinymmärretyistä keskusteluista. Siksi halusimmekin julkaista sanaston strategian johtamisen termeistä ja niiden määritelmistä – ainakin niin kuin me ne ymmärrämme. 

Mikä on visio? 

Visio on tiivistelmä organisaation tavoittelemasta tulevaisuudentilasta tai päämäärästä. 

Esimerkki – IKEA ”Luoda parempi arki meille tavallisille ihmisille”

Katso tästä esimerkistä Kuinka tiivistää hyvä Visio?

Mikä on missio?

Missio on organisaation olemassaolon tarkoitus. 

Esimerkki – Alma Media ”Yksilön vapauden ja hyvinvoinnin puolesta”

Mikä on strategia?

Strategiasta on eniten erilaisia käsityksiä. Strategia on organisaation suunnitelma, jolla aiotaan päästä haluttuun päämäärään ja joka sisältää konkreettisia tekoja. Usein strategia myös käsitetään joukoksi valintoja, toimintaa ja keinoja, joilla päästään asetettuun tavoitteisiin tai päämäärään. Tyypillisesti strategian sisältö pyritään tiivistämään ylätasolla muutamaan valintaan tai teemaan ja niiden alla luetellaan keskeiset avainhankkeet ja tavoitteet.  

Mikä on toimintasuunnitelma? (Synonyymit TOSU, usein myös tuloskortti)


Toimintasuunnitelma on organisaatioiden tavoite- ja toimenpideohjelma, jonka sisällöt laaditaan vastuu- ja tulosalueittain. Toimintasuunnitelma on monissa organisaatioissa strategian teoiksi konkretisoitu suunnitelma. Toimintasuunnitelman laatiminen tapahtuu useimmiten vuosittain, mutta suunnittelujakso voi olla hyvin pidempikin. Usein organisaatiolla ei ole formaalisti tunnustettua strategiaa, mutta toimintasuunnitelma sen sijaan löytyy. Esimerkiksi Suomen uudelta hallitukselta ei löydy formaalia strategiaa, mutta hallitusohjelman toimeenpanon toimintasuunnitelman pohja on laadittu.

Mikä on strategian teema? (Synonyymit: Must-win-battle, strateginen valinta, strateginen linjaus, fokusalue, painopistealue, strateginen ulottuvuus)


Teema on ylätason toimintaa linjaava ja suuntaava aihealue, joka jäsentää ja ryhmittelee tavoitteita ja toimenpiteitä loogisiin ja helpommin johdettavien ja seurattavien kokonaisuuksien alle. Teema on usein myös muutoksen ja päämäärien kommunikoimiseksi määritetty pelkistys strategisesta painopistealueesta.

Mikä on tavoite?

Tavoite on vastaa kysymykseen, missä asiassa haluamme onnistua ja mikä mikä muuttuu samalla. Hyvin muotoiltu tavoite on tyypillisesti lause, jonka uusi lukija ymmärtää nopeasti. Seuraavan lauserakenteen mukaan se onnistuu: Verbi – objekti eli mitä – määre ja lopputulema. Eli kirjoita auki 1) tekeminen (verbi), 2) mikä tavoitteen on kohde (objekti) sekä 3) tavoiteltavan muutoksen laatu ja mittakaava (määre). Esimerkkejä:

  • Lisäämme asiantuntijoiden määrää  palvelualueella A merkittävästi
  • Vähennämme laatukustannuksia alihankinnan laatupoikkeamissa 0,5 MEUR
  • Luomme uusia asiakkuuksia asiakassegmentissä Y 15 kpl
  • Lanseeramme ketterän toimintamallin tuotekehityksen läpimenoaikojen puolittamiseksi
  • Hankimme  uuden toimitilan Helsingistä  maaliskuuhun mennessä

Ota huomioon että Strategia ilman tavoitteita on rukous

Mikä on tavoitteen mittari? (Synonyymit: KPI-mittari, muutosmittari, tuotos, mittaristo)


Tavoitteen mittarin tarkoitus on todentaa, edistyykö tavoiteltava asia tai muutos ja missä kohtaa nyt mennään. Mittarin ja sen tavoitearvon tulisi vastata kysymykseen, mikä tila määritellyssä aikaikkunassa kuvaa tilannetta, jolloin olemme onnistuneet tavoitteessa. Se voi olla vaikka tila ”valmis” tai ”15 kpl”. Tavoitteen numeerinen mittaristo sisältää useimmiten lähtötilanteen arvon, toteuma-arvon sekä tavoitearvon. Edistymän tilanne nykyhetkellä voidaan esittää näiden avulla %-edistymänä. Lukusuositus: Älä jätä punaista liikennevaloa huomiotta

Mikä on alatavoite? (Synonyymit: alitavoite, osatavoite)


Alatavoite on päätavoitteeseen tai hankkeeseen liittyvä pienempi tavoite, joka useimmiten jalkautetaan seuraavan tason organisaation vastuulle. Se voi olla etappi, virstanpylväs, projekti tai suoriteperusteinen tavoite, jota voi pilkkoa yhä pienemmiksi alatavoitteiksi ja tehtäviksi.

Mikä on tavoiteketju? (Synonyymi: tavoitekokonaisuus)


Alatavoitteet ja niiden omat toimenpideohjelmat summautuvat ja muodostavat toisiinsa liittyvän tavoiteketjun tai tavoitekokonaisuuden, jota voi seurata yhtenä toisiinsa liittyvänä ketjutettuna kokonaisuutena.

Mikä on toimenpide? (Synonyymi: tehtävä)


Toimenpide on yksittäinen keino, joka oletevasti edistää onnistumista tavoitteessa. Useampi toimenpide tavoitteen tai alatavoitteen alla muodostaa toimenpidesuunnitelman eli keinot, joiden kautta tavoitteeseen on suunniteltu päästävän. Yksi toimenpide sisältää toiminnallisen kuvauksen, vastuuhenkilö(t), määräajan sekä valmiusasteen seurannan. Lisäksi tilannetta on hyvä kuvata ja seurata vapaamuotoisella tilannetiedolla tai keskusteluketjuin.

Mikä on KPI-mittari? (Synonyymi: key performance indicator)

KPI-mittarit ovat strategian ja vuosisuunnitelman onnistumisen arvioinnissa käytettyjä päämittareita, jotka osoittavat miten keskeisimmät tavoitteet toteutetaan.

Lataa täältä ilmaiseksi käyttöösi yleisimmät KPI-mittarit

Mitä on strategian jalkautus? (Synonyymit: strategian toimeenpano, toimeenpanon suunnittelu, tavoitteiden delegointi, tavoiteasetanta, tavoitteiden jakaminen, tavoitteiden vyörytys, OKR-johtaminen)


Strategian jalkautus ja strategian toimeenpano on organisaation päätavoitteiden ja hankkeiden pilkkomista osiin alatavoitteiksi ja toimenpiteiksi organisaation vastuualueilla ja henkilöille sekä niiden seurantaa. Jalkautukseen osallistuvat henkilöt itse vastuidensa mukaan tulkitsemalla ja suunnittelemme alatavoitteet ja toimenpiteet toteutuskelpoisiksi toimintasuunnitelmiksi.

7 asiaa strategian toteutumisen onnistumiseksi

Mikä on vuosikello?

Vuosikellossa jokaiselle kuukaudelle tai kvartaalille on ositettu oma lohkonsa, josta pitäisi yhdellä vilkaisulla selvitä kunkin ajanjakson toteutettavat toimenpiteet.

Katso täältä Mitä vuosikellon tulisi sisältää ja mitä ei?

Mikä on tulossopimus?


Tulossopimus on valtion tulosyksiköiden sekä ministeriöiden välinen sitova strateginen vuosisuunnitelma, joka sisältää toiminnallisia sekä suoritepohjaisia tavoitteita. Tulossopimus asettaa tulosyksikölle strategisen viitekehyksen, jonka sisältää päätavoitteita ja hankkeita, joiden jalkautus, toteutus ja seuranta toimeenpannaan tulosyksiköissä.

Mitä on strategian seuranta? (Synonyymit: Strategian johtaminen, strategian toteutuksen valvonta, strategian toimeenpanon johtaminen)


Strategian seuranta on organisaatioiden rullaavaa strategian johtamisen käytäntö, jossa säännöllisesti katselmoidaan ja arvioidaan strategian ja toimintasuunnitelmien edistymiä ja sen ongelmakohtia. Strategian ja toimintasuunnitelman edistymän säännöllinen seuranta on koko organisaation vastuulla. Hallituksen vastuulla on strategian edistymän katselmointi hallituksen kokousten rytmissä. Johtoryhmä tekee strategian seurannan katselmointeja ja johtopäätöksiä kerran kuukaudessa. Yksikkö- ja tiimikokouksissa seurantarytmi voi olla tiheämpikin kuten kaksi kertaa kuukaudessa. Esimiehet voivat katselmoida ja edistää alaisten tavoitteita ja toimenpiteitä pikakatsauksissa milloin vain.

Katso seuraavaksi 5 parasta vinkkiä strategian toimeenpanoon ja seurantaan – Aloita näistä

Mikä on tuloskortti?


Tuloskortti on strategian liittyvien tavoitteiden ja mittarien kokoamanäkymä, jota käytetään toiminnan tilanteen kokonaiskuvan hahmottamiseen. Tuloskortti nimitystä käytetään usein Kaplanin ja Nortonin viitekehyksestä, mutta myös muita kokoamaraportteja nimitetään tuloskorteiksi.

Tuloskortti eli Balanced Scorecard

Mitä on OKR tai OKR-johtaminen?

OKR on lyhenne englanninkielisistä sanoista Objectives & Key Results. OKR on mallinnusmenetelmä kuten esimerkiksi Balanced Scorecard tavoitteiden asettamiseksi ja pilkkomiseksi. Tarkoitus on asettaa strategiasta päätavoitteet (Objectives), niille alatavoitteet (Key Results) ja toimenpiteet (Initiatives) jollekin yksikölle, tiimille tai henkilöille tietylle kaudelle. Kauden aikana ja lopussa voidaan tuloksista arvioida, täyttyivätkö tavoitteet ja miten hyvin. OKR pohjautuu amerikkalaisen John Doerrin kokemuksiin ja kirjaan. OKR johtaminen on suomennettuna strategisten päätavoitteiden asettamista (Objective), niiden alatavoitteiden määrittämistä seurantamittareineen (Key Results), alatavoitteiden toimenpiteistämistä (Initiatives) sekä tilanteen seuraamista sopivassa rytmissä. Tämä menetelmä sisältää uusia termejä, mutta ei merkittävästi eroa jo vuosikausia kypsemmissä Suomalaisissa organisaatioissa sovelletusta tavasta jalkauttaa ja seurata tavoitteita.  

Lue seuraavana OKR:sta osana strategian toimeenpanoa

Mikä on Balanced Scorecard?

Balanced Scorecard (BSC) eli tasapainotettu mittaristo on David Nortonin ja Robert Kaplanin USA:ssa vuonna 1992 kehittämä suorituskykymittaristo ja strategisen johtamisen työkalu. Balanced scorecard mahdollistaa yritystoiminnan seuraamisen, tavoitteiden asettamisen ja strategian viestimisen työntekijöille. Suomessa Balanced Scorecard tunnetaan parhaiten nimellä tuloskortti.


Perinteisten yrityksen tai organisaation talouden suorituskykymittareiden mittaamisen lisäksi Balanced Scorecard keskittyy lisäksi asiakkaisiin, sisäisiin prosesseihin sekä oppimiseen ja kasvuun.

Täältä lisää Balanced Scorecardista

Mikä on strategiatyökalu?

Strategiatyökalu on erityisesti organisaatioon johdolle suunniteltu strategian suunnitteluun, toimeenpanoon ja seurantaan tehty ohjelmisto jota voi käyttää selainpohjaisesti tai puhelimella. Strategiatyökalu auttaa johto keskittymään ajantasaisen tilannekuvan johtamiseen.  Strategiatyökalun avulla strategian päämäärät voidaan johtaa ylätasolta lähtien yhtenäiseksi ketjuksi ja konkretisoida eri yksikköjen tavoitteet. Tuloksena saadaan yhteinäinen strategian suunnittelu, toteutus ja seuranta. Tällöin myös strategian toteutuminen on todennäköisempää. Kokeile ilmaiseksi LATO strategiatyökalua.

Sinua voisi myös kiinnostaa

Strategian toimeenpanokyky ja toteutus

Arvioi strategian toimeenpanokykysi –organisaatiosi nykytaso?

Strategian ja toimintasuunnitelman seuranta voi tuntua hankalalta ilman vakiintunutta rullaavaa prosessia ja yhdessä sovittua rutiinia. Tässä yhteydessä rutiinilla tarkoitetaan sovittua ja noudatettavaa tapaa toimia yhdessä, jonka tulisi juurtua organisaation selkärangasta tulevaksi automaatioksi. Työkäytännön tarkoitus on vakioida ja tuoda systematiikka, jotta strategia saataisiin toteutettua niin kuin ollaan suunniteltu – hyvässä yhteistyössä ja läpinäkyvästi.

Read More »
Hoshin Kanri kuvituskuva

Hoshin Kanri? Mikä? Miten? Miksi?

On mahdollista, että olet päätynyt jossain kohtaa työuraasi tai opiskeluaikoinasi keskustelemaan lean-johtamisesta. Tässä yhteydessä keskusteluissa on saattanut esiintyä Hoshin Kanri -niminen johtamismalli.

Read More »